Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

3275 4e06
Reposted fromget-fit get-fit viainanutshell inanutshell
dreamteam
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viainanutshell inanutshell
dreamteam
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
dreamteam
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viainanutshell inanutshell
dreamteam
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viainanutshell inanutshell
dreamteam
6065 2436
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso

August 03 2017

dreamteam

April 11 2017

dreamteam
7254 f2f6 500
dreamteam
Nadchodzi chwila, w której zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być jak ludzie, którzy cię otaczają.
— "Trzy metry nad niebem"
Reposted frombeltane beltane viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 05 2017

dreamteam
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.

March 18 2017

dreamteam
0747 3f05 500
Reposted fromnutt nutt viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 04 2017

dreamteam
4748 6e4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 24 2017

7111 5510

February 23 2017

dreamteam
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaheartbreak heartbreak

July 10 2015

dreamteam
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viadreamerlive dreamerlive
dreamteam
dreamteam
9480 8fa3
Wódko!

July 09 2015

dreamteam
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadreamerlive dreamerlive

June 25 2015

dreamteam
dreamteam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl